ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

15.09.2023
Процедура: BG05M2OP001-2.012 – „Образование за утрешния ден“
Бенефициент: Министерство на образованието и науката
Наименование на проекта: „Образование за утрешния ден“
Срок на изпълнение на проекта: от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.
Общ бюджет на БФП: 104 959 178.01 лв.

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА:

Проектът цели отваряне на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да прилагат по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая. С изграждането на облачна среда и въвеждането на единна платформа за образователни услуги и съдържание ще се ускори процесът на дигитализация на българската образователна система и ще се улесни комуникацията между преподаватели и родители. Чрез реализацията на проекта ще бъде осигурена поддържаща квалификация за учителите, преподаващи в областта на STEM, както и ще бъдат създадени условия за развитие на нови и утвърждаване на изградени дигитални компетенции и знания. Предвижда се разработване на дигитално образователно съдържание като електронни учебници и е-помагала по учебни предмети, интерактивни и мултимедийни уроци, образователни приложения и игри, тестове и др., както и повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности.

Клубът по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения "В света на компютрите" с ръководител Жасмина Драгомирова ангажира учениците, които с желание и интерес посещават занятията.