• Сигурност, устойчиви знания и умения
  XI ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
  Сигурност, устойчиви знания и умения
  Традиции и новаторство
 • Поглед към бъдещето
  XI ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
  Поглед към бъдещето
 • ПОЗНАНИЕ И УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ
  XI ОУ"ЕЛИН ПЕЛИН"- ГРАД ПЕРНИК
  ПОЗНАНИЕ И УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ
XI ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" - град Перник

XI ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" - град Перник

Извисило достолепната си сграда в близост до тихия ромон на реката, внушително напомняйки безкрайните размери на своята огромна отговорност - да даде бъдеще, да отвори хоризонти, да прегърне стотиците детски сърца, които  с доверие и светнали  лица прекрачват прага, XI ОУ "Елин Пелин" посреща своите ученици вече 57 години. 

Училище с традиции. Училище, съхранило всички позитивни характеристики на качественото образование. Училище, което носи  духа на новото време, утвърждавайки името си чрез постигнати високи резултати от учебния процес. Ползвайки традиционно доказани методи на образование, вплитайки възможностите на множество софтуерни продукти за повишаване на мотивацията в съвременното нет- поколение, XI ОУ "Елин Пелин" предлага качествена подготовка, устойчиви знания и сигурност.

В училището се обучават ученици от I до VII клас. Сградата приема само учениците си, което е изключително предимство от гледна точка на сигурността. Училищният двор е добре ограден и в него играят само възпитаниците на XI ОУ "Елин Пелин". 

През 2019 година кандидатства с проект за работа с дигитални технологии и на основание постановление на Министерски съвет е обявено за иновативно.

Сигурност, устойчиви знания и успешна реализация

Новини

Прием и записване в първи клас за учебната 2024 – 2025 година

Уважаеми родители, Всички деца, за които е подадено заявление за участие в класиране за прием в първи клас за учебната 2024/2025 година - с входящи номера от №1 до №124, са приети за ученици в първи клас в XI ОУ „ Елин Пелин “. Записването на приетите ученици се извършва в срок до 10.06.2024г., всеки делничен ден от 08.30ч. до 17.30ч. в училищната библиотека, със следните документи: - Оригинал на удостоверение за завършено предучилищно образование; - Копие от удостоверението за раждане на детето На 12.06.2024г. на интернет страницата на училището ще бъде изнесен броят на незаетите места. От 13.06.2024г. се приемат заявления за попълване на незаетите места. Списъците с разпределените по паралелки първокласници ще бъдат обявени на 03.09.2024г. по входящия номер на подаденото заявление за записване. Информацията ще намерите на интернет страницата на училището и на училищното информационно табло. На 04.09.2024г. от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща по паралелки. Екипът на XI ОУ „ Елин Пелин “ Ви очаква. XI ОУ „ Елин Пелин “ е не просто избор, а вярно решение! Светослава Йорданова Директор на XI „Елин Пелин“ – гр. Перник

Научи повече

Вестник " Е- ПЕЛИНЧЕТА" за месец май 2024 г. представя XI ОУ "Елин Пелин"

Почти шест десетилетия (57 години) ХІ ОУ осигурява на своите възпитаници качествена общообразователна подготовка, средище е на богати традиции и източник на новаторски идеи. То защитава всекидневно престижното си място в училищната мрежа на област Перник. Историята на училището започва от учебната 1966 година с 32 учители, 24 паралелки и 815 ученици. Това е първото училище в региона, което през 1970/1971 година преминава на целодневна организация на обучение.

Научи повече

Наградите от Национално математическо състезание "Европейско кенгуру" ще бъдат връчени на 9 май 2024 г. в XI ОУ "Елин Пелин"

На  21.03.2024 г. се проведе  Национално математическо състезание "Европейско кенгуру" на територията на училищата в град Перник и цялата страна. В това математическо състезание участват около 6 милиона деца от 50 страни по света. И е важно да се подчертае, че в него побеждава учението и знанието. Явилите се ученици се стремят към учебен труд и това е прекрасно. Сред тях има деца, които са показали най- високи резултати.  Учениците, които заемат призовите три места за всяка състезателна група - I клас, II клас, III клас, IV клас, V клас, VI клас, VII клас, VIII, IX-XII клас, ще  получат официално своите награди, връчени от Регионално управление на образованието - град Перник. В част от състезателните групи има няколко ученици на първо място, на второ или на трето, тъй като имат равен брой точки. В XI ОУ "Елин Пелин" на 09.05.2024 г. от 14:30 часа  в зала 208 ще бъдат посрещнати за връчване на наградите учениците от V клас, VI клас, VII клас, VIII, IX-XII клас. На 09.05.2024 г. от 15:00 часа в зала 208 ще очакваме призьорите от I клас, II клас, III клас, IV клас.

Научи повече

Проекти

Участие в Национална програма "Заедно в изкуствата и спорта"

Участие в Национална програма "Заедно в изкуствата и спорта"

XI ОУ "Елин Пелин" планира участие в Национална програма "Заедно в изкуствата и спорта".Заявени са желания от страна за учениците за възрастова група V- VII клас по спортовете волейбол и баскетбол, момичета, момчета и смесен отбор. Заявени са желания за участие във вокална група и група за народни танци.

Научи повече
ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Процедура: BG05M2OP001-2.012 – „Образование за утрешния ден“ Бенефициент: Министерство на образованието и науката Наименование на проекта: „Образование за утрешния ден“ Срок на изпълнение на проекта: от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г. Общ бюджет на БФП: 104 959 178.01 лв. РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: Проектът цели отваряне на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да прилагат по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая. С изграждането на облачна среда и въвеждането на единна платформа за образователни услуги и съдържание ще се ускори процесът на дигитализация на българската образователна система и ще се улесни комуникацията между преподаватели и родители. Чрез реализацията на проекта ще бъде осигурена поддържаща квалификация за учителите, преподаващи в областта на STEM, както и ще бъдат създадени условия за развитие на нови и утвърждаване на изградени дигитални компетенции и знания. Предвижда се разработване на дигитално образователно съдържание като електронни учебници и е-помагала по учебни предмети, интерактивни и мултимедийни уроци, образователни приложения и игри, тестове и др., както и повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности.

Научи повече
Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН). Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Научи повече

Галерия